تفاوت اشک های شادی و غم زیر میکروسکوپ !

ما احساسات کاملا متفاوتی داریم، اما آیا ساختار و جنس اشک ریخته شده در احساسات مختلف نیز تفاوتی دارد..؟ما خوشحال که می‌شویم گریه می‌کنیم، ناراحت که می‌شویم هم گریه می‌کنیم، ما حتی با پیاز پوست کردن هم گریه می‌کنیم…

0

سرویس زنگ تفریح به دخت/

“رز لین فیشر” عکاسی است که سعی کرده پاسخی برای این سوال پیدا کند و در مجموعه عکس‌های خود این تفاوت را نشان دهد و برای این کار اشک خشک شده را که از احساسات مختلفی تولید شده در زیر میکروسکوپ قرار داد تا تفاوت میان آن ها مشخص شود…

سه نوع اشک متفاوت وجود دارد… اشک ناشی از احساسات (شادی و غم)، اشکی که برای خیس نگه داشتن محیط چشم ترشح می‌شود و اشک غیرارادی (تاثیر پیاز و یا گاز اشک آور) که در نتیجه یک فرآیند خارجی به وجود می‌آید…

فیشر متوجه شد که این سه نوع اشک از مولکول‌های متفاوتی تشکیل شده‌اند… این امر منطقی به نظر می‌رسد..! چرا که دلیل تولید این سه نوع اشک با یکدیگر کاملا متفاوت است… اما چگونه ممکن است اشک ناشی از غم و اندوه و اشکی که با خوشحالی ایجاد می‌شود و هر دو از یک منبع خارج می‌شوند با یکدیگر تفاوت داشته باشند..؟ دلیل این امرشاید شرایط است… با وجود این که آن قطرات اشک از جای یکسانی خارج شده‌اند… این که شما چه طور گریه می‌کنید و هم چنین عوامل بیرونی بر این که این مولکول‌ها در پایان چه شکلی بگیرند تاثیرگذار است.

 اشک پیاز
 اشک شادی

اشک غم

درج نظر