تحفه نهم/زندگی تجملی

آیت الله مظاهری:زندگی تجملی آن است که اسلام نمی خواهد و آن را کوبیده است. زندگی تجملی یعنی آن زندگی که انسان را ازهمه چیز بازبدارد و پای بند کند نظیر ازدواج هایی که الان همه دختر ها وپسرها و پدران ومادران را پاییند کرده است. ازدواج تجملی، خانه تجملی وخورا ک تجملی وپوشاک تجملی می خواهد و این از نظر اسلام غلط است.

0

/انتهای متن/

درج نظر