تحفه هشتم/ عظمت زن

آیت الله جوادی آملی : یک سلسله مسئولیت های پرورشی بعهده مادر هست که مرد از آن محروم است…

0

سرویس اجتماعی به دخت/

زن حداقل سی ماه یک سری مسئولیت هایی دارد که مرد ندارد. و خدای سبحان ودین  با زن در طی این سی ماه سخن می گوید که این سخن را با مرد ندارد. در این سی ماه که مستقیما کودک ازمادر تغدیه می کند مادر مسئول حفظ دو نفر است و دو تکلیف دارد: یکی برای خود و دیگری برای کودک. آیا این، عظمت زن نیست؟

منبع: زن درآئینه جلال و جمال/ انتهای متن/