تحفه ششم/تربیت خانوادگی

تربیت از دامان پاک مادر وجوار پدر شروع می شود و با تربیت اسلامی وصحیح آنان استقلال و آزادی وتعهد به مصالح کشور پایه ریزی می شود.

0

سرویس اجتماعی به دخت/

امام خمینی(قدس سره):

نقش خانواده و خصوص مادر در نونهالان و پدر در نوجوانان بسیار حساس است و اگر فرزندان در دامن مادران وحمایت پدران متعهد به طور شایسته وبا آموزش صحیح تربیت شده وبه مدارس فرستاده شوند، کار معلمان نیز آسانتر خواهد بود. اساسا تربیت از دامان پاک مادر وجوار پدر شروع می شود و با تربیت اسلامی وصحیح آنان استقلال و آزادی وتعهد به مصالح کشور پایه ریزی می شود.

/انتهای متن/