تحفه سوم/ زن و شوهر؛ مایه سکونت

خداوند زن را برای مرد و مرد را برای زن به دلیل آرامش یافتن خلق کرده است…

0

 سرویس اجتماعی به دخت/

آیت الله مظاهری:

تنها زن می‌تواند مدیریت خانه را بر عهده بگیرد و مرد وظیفه ریاست دارد،‌ یعنی مرد باید این خانه را با تلاش و کار و کوشش و تأمین هزینه‌ها اداره کند.

 خداوند زن را برای مرد و مرد را برای زن به دلیل آرامش یافتن خلق کرده است، خداوند محبت و رأفت و رحمت را در میان خانواده حکم‌فرما کرده است. انسان باید در زندگی آرام‌دل شود و خداوند زن و شوهر را مایه سکونت خاطر و آرامش دل قرار داده است.
اگر زن، زن با وفا و مرد مرد نمک‌شناسی باشد، اگر در میان این زن و مرد ایثار، فداکاری و عفو حکم‌فرما شود، هر دو پناه یکدیگر هستند.

 /انتهای متن/

درج نظر