می شناسمت…

شعر اگر بیانی است از سر احساس ، برای جوانها بیشتر از همه شعر دوست داشتنی است، مخصوصا اگر بیان حسی از جوانی دیگر باشد.

10

سرویس فرهنگی به دخت/

می شناسمت چه خوب ای وجود بی کران
ای سروده ی شگفت ای عبور ناگهان
می شناسمت چه خوب ای همیشه برقرار
ای امید جاودان   تکیه گاه استوار
می شناسمت چه خوب ای صفای آسمان
ای سخی تر از زمین  ای فراتر از زمان
می شناسمت چه خوب بهتر از شروع درد
بهتر از غم هبوط بهتر از خزان زرد
می شناسمت چه خوب ای نشانه بهار
ای شکوفه امید  جویبار بی قرار
می شناسمت چه خوب مثل گریه های شب
مثل خنده های تلخ  مثل التهاب تب
می شناسمت چه خوبای تو ابتدای راه
ای تو انتهای رنج پر شررترین نگاه
می شناسمت چه خوب ای همیشگی ترین
ای ترنم بهار نبض و هستی زمین
می شناسمت چه خوب ای تولد جهان
مهربان تر از نسیم ای نشان ز بی کران
می شناسمت چه خوب آمدی چو غم روان
ریشه در دلم زدی                       بی امانِ بی امان
می شناسمت چه خوب                 ای ز بند تن رها
ماندنی ترین هنر                       دلنشین ترین صدا
دی ماه 84
سپیده طباطبایی/انتهای متن/

نمایش نظرات (10)