پیرترین داماد جهان در هند

این پیرمرد 120 ساله كه شش سال قبل همسر اولش را از دست داد. تصمیم به ازدواج گرفت.

0

سرویس خبر به دخت/

عبدل نور با داشتن شش فرزند و 116 نوه و نتیجه تصمیم به ازدواج با یك زن 60 ساله گرفت. این پیرمرد 120 ساله كه شش سال قبل همسر اولش را از دست داده بود، تصمیم به ازدواج گرفت. پسر عبدل نور گفت: پدرم پس از فوت مادرم در سال 2005 از ما خواست كه برای او همسر مناسبی پیدا كنیم اما پیداكردن یك زن مناسب برای مرد 120 ساله كار آسانی نبود. 

منبع: جهان/انتهای متن/