شلیک پلیس برزیل از فاصله نزدیک به یک زن

این تصویر نشان می دهد که پلیس برزیل از فاصله ی نزدیک به مردم به ویژه زنان شلیک می کند.

1

سرویس خبر به دخت/

/انتهای متن/