پدر یک فرشته است

روز پدر بر همگان مبارك.به سلامتي اون پدر هايي كه…

1

سرویس زنگ تفریح به دخت/


– به سلامتی اون پدری که هنگام تراشیدن موی کودک مبتلا به سرطانیش گریه ی فرزندش رو دید.ماشین رو داد به دستش در حالی که چشمانش پر از گریه بود گفت : حالا تو موهای منو بتراش !
– به سلامتی پدری که “نمی توانم” را در چشمانش زیاد دیدیم ولی از زبانش هرگز نشنیدم …!!!
– به سلامتی پدری که طعم پدر داشتن رو نچشید ،اما واسه خیلی ها پدری کرد.
– به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف می پوشه میره کارگری برای سیر کردن شکم بچه اش ، اما بچه اش خجالت می کشه به دوستاش بگه این پدرمه !
– سلامتی اون پدری که شادی شو با زن و بچه اش تقسیم میکنه اما غصه شو با سیگار و دود سیگارش . . .
– به سلامتی پدری که کفِ تموم شهرو جارو میزنه که زن و بچه اش کف خونه کسی رو جارو نزنن..
– همیشه مادر را به مداد تشبیه می کردم ، که با هر بار تراشیده شدن، کوچک و کوچک تر می شود…ولی پدر …یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ می کند.خم به ابرو نمی اورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست.فقط هیچ کس نمی بیند و نمی داند که چقدر دیگر می تواند بنویسد …
– پدرم هر وقت می گفت “درست می شود” … تمام نگرانی هایم به یک باره رنگ می باخت…!
– وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و می بینی چقدر آهسته میره ، میفهمی پیر شده ! وقتی داره صورتش رو اصلاح می کنه و دستش می لرزه ، میفهمی پیر شده ! وقتی بعد غذا یه مشت دارو می خوره ، می فهمی چقدر درد داره اما هیچ چی نمی گه… و وقتی می فهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هست ، دلت می خواد بمی ری
– پدرم ،تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته هاهم می توانند مرد باشند ! به سلامتی هرچی پدره
– خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود اما زودتر از او به خانه بر می گرددبه سلامتی هرچی پدره
—————–
بیاییم با هم عهد بندیم از این پس:
هر فرد زحمتکشی می بینیم اون رو به عنوان فرشته ای که پشتوانه محکم فرزندانش است,احترام کنیم: این فرشته شاید:
یک کارگر ساده باشد؛یک کارگر شهرداری باشد؛ یک دستفروش باشد؛ یک پرستار باشد؛ وهر چه که هست؛ یک فرشته هست
 / انتهای متن/