تصاویر زندان زنان کابل

تصاویر زیر از زندانی در کابل می باشد:

0

سرویس خبر به دخت/

 

منبع: تیتر