آرزوی عاشقان

ای خوشا دل های دور از دسترس!

0

سرویس فرهنگی به دخت/

یک نفس با دوست بودن همنفس
 
آرزوی عاشقان این است و بس
 
واحه های دور دست دل کجاست؟
 
تا بیاسایم در خود یک نفس؟
 
واحه هایی گم که آن جا کس نیافت
 
ردپایی از نگاه هیچ کس
 
خسته ام از دست دلهایی چنین
 
پیش پا افتاده تر از خاروخس
 
ارتفاع بالها:سطح هوا
 
فرصت پروازها:سقف قفس
 
خسته از دل
 
خسته از این دست دل
 
ای خوشا دل های دور از دسترس!
 
قیصر امین پور/ انتهای متن/