عجیب ترین تعجب

تا چند وقت پیش وقتی کسی رو می دیدیم که روی دماغش یه چسب چسبونده و دور چشمهاش کبوده، همه بهش نگاه می کردن. برای همین نگاهها بود که بعضی ها شون یه ماسک به صورت شون می زدن و به سرعت از کنارمون رد می شدن … اما حالا چی…

0

سرویس ما و زندگی به دخت/

اگه توی صورتت چسب نباشه، بهت نگاه می کنن… اگه ببینن روی دماغت چیزی نیست، سریع با چشم به لبهات و بعد به چشمهات و یا به گونه هات نگاه می کنن…

وقتی می بینن که شما واقعا (فابریک ) هستید و بعدش هم با اعتماد به نفس خاصی در خیابون دارید، راه می رید، با تعجب به  شما نگاه می کنن…

احتمالا هم دل شون به حال این آدمهای فابریک  خیـــــلی می سوزه … آخی.

شایدم می گن عجب آدم املی …  بعدش با گفتن یه “ایــــــــــش”، از کنارش رد می شن.

و یا شاید در آینده نزدیک از امثال این آدمها شماره  مشاوره و یا روانشناسی رو بگیرن که اینقدر به  اینها عتماد به نفس داده… حتما روانشناس حاذقی بوده !

فتحی/ انتهای متن/