حشره مهندس

حشره ای كه مثل يك مهندس ، دقيق خانه سازی مي كند.

0

سرویس زنگ تفریح به دخت/

برش در امتداد خط مستقیم

قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

اندازه گیری فاصله ها

تا کردن برگ – هنر واقعی

و نیز از قسمت زیر

دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن

قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد…!

مهندسی واقعی …

تعبیه درب وردی منزل

کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب

آیا این مهندسی نیست؟

 

/ انتهای متن/