بوسه فرزند جانباز بر دستان مادر

آیین چهارمین جشنواره سرباز جوان به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزارشد. دراين مراسم از سربازي كه بر اثر انفجار مين از ناحيه صورت مجروح شده بود به همراه مادر اين سرباز دلير تجليل شد.

1

سرویس خبر به دخت/

آیین چهارمین جشنواره سرباز جوان به میزبانی نیروی دریایی ارتش صبح امروز برگزارشد. دراين مراسم از سربازي كه بر اثر انفجار مين از ناحيه صورت مجروح شده بود به همراه مادر اين سرباز دلير تجليل شد.