دختر هندی با گریم و لباس الهه هندو

دختر هندی با لباس و گریم الهه کالی، یکی از خدایان هندوها در حال آماده شدن برای شرکت در یک مراسم مذهبی در آمریتسار، هند.

0

سرویس خبر به دخت/

/ انتهای متن/