هفت سین قرآنی

تنها هفت سوره از 114 سوره قرآن کریم، آیات ابتدائی شان با حرف سین شروع می ش د و هفت آیه قرآن هم با کلمه ” سلام ” آغاز می شود که با خواندن این سوره ها و آیه ها هم می توان خانه دل را تکاند وآن را مزین به این هفت سین قرآنی کرد.

1

سرویس فرهنگی به دخت/
1. سوره اسرا : سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام …
2. سوره نور : سورهانزلناهاوفرضناهاوانزلنافیهاآیات بینات لعلکم تذکرون…
3. سوره حدید: سبح لله ما فی السموات والارضو هو العزیز الحکیم…
4. سوره حشر : سبح لله ما فی السموات و ما فی الارض وهم العزیز الحکیم …

5. سوره صف :سبح لله ما فی السموات و ما فی الارضو هو العزیز الحکیم…
6. سوره معارج :سأل سائل بعذاب واقع – للکافرین لیس له دافع…
7. سوره اعلی : سبح اسم ربک الاعلی – الذی خلق فسوی …

 

1 اما آن هفت آیه قرآن که با کلمه ” سلام ” آغاز می شود :

.سوره رعد آیه 24 : سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار

2.سوره یس آیه ۵۸ : سلام قولا من رب الرحیم

3. سوره صافات آیه 79 : سلام علی نوح فی العالمین

4.سوره صافات آیه 109 : سلام علی ابراهیم

5. سوره صافات آیه 120 : سلام علی موسی و هارون
6. سوره صافات آیه 130 : سلام علی آل یاسین
7. سوره قدر آیه 5 : سلام هی حتی مطلع الفجر

می توان این هفت آیه را با زعفران بر روی یک ظرف چینی نوشته وسر سفره هفت سین قرار داد .

 /انتهای متن/