خبرنگار زن با پوشیه

مصاحبه خبرنگار روزنامه سعودی عکاظ با عبدالرحمن المقبل فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی عربستان سعودی.

1

 سرویس خبر به دخت/

 


منبع:افكارنيوز/انتهای متن/