زمانبندی صحیح آب خوردن

زمانبندی صحیح آب خوردن اثر آن را در بدن خود بالا ببرید

0

 سرویس زنگ تفریح به دخت/

دو لیوان آب — بعد از بیداری — کمک می کند به فعال کردن ارگان های داخلی

یک لیوان آب — 30 دقیقه قبل از غذا — هضم راحت غذا

یک لیوان آب — قبل از گرفتن حمام — کمک می کند به کاهش فشار خون

یک لیوان آب — قبل از خواب — به منظور جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی

/ انتهای متن/