زنان القاعده هم از راه رسیدند

زنان مسلح و جنگجوی عضو گروه صوات الحق نزدیک به القاعده که در شهر حلب علیه نیروهای دولتی می جنگند.

0

سرویس خبر به دخت/

/ انتهای متن/