چرا می خندند؟

شما می دانید که چرا نوزادان گاهی بدون علت می‌خندند یا می‌گریند؟

0

سرویس زنگ تفریح به دخت/

مفضل می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) در مورد طفل پرسیدم که چرا بدون علت می‌خندند یا بدون درد می‌گریند؟

فرمودند: ای مفضل! هیچ طفلی نیست مگر اینکه امام را می‌بیند و با ایشان نجوا می‌کند. علت گریه‌اش غایب شدن امام از اوست و علت خنده‌اش رو آوردن امام به اوست. وقتی زبانش به سخن باز شد این باب بر او بسته می‌شود و بر قلبش مُهر فراموشی زده می‌شود.

(یعنی این ماجرا را از یاد می برد)(علل الشرایع ج2 ص584)

/ انتهای متن/