بلند‌ترین درختان هم از خودبزرگ بینی رنج نمی‌برند

حتی بلند‌ترین درختان،هم از خودبزرگ بینی رنج نمی‌برد، زیرا مقایسه وجود ندارد. انسان مقایسه را خلق می‌کند، پس مقایسه نکن.

0

سرویس زنگ تفریح به دخت/

از باغی می‌گذری و به یک درخت بلند و عظیم برمی خوری.

 مقایسه کن: درخت بسیارتنومند و بلند است، ناگهان تو خیلی کوچک هستی.

 اگر مقایسه نکنی، از وجود آن درخت لذت می‌بری، ابداٌ مشکلی وجود ندارد.

بگذار تنومند باشد، تو یک درخت نیستی و درختان دیگری هم هستند که چندان تنومند و بزرگ نیستند.

 ولی هیچ‌کدام از حقارت رنج نمی‌برند.

حتی بلند‌ترین درختان،هم از خودبزرگ بینی رنج نمی‌برد، زیرا مقایسه وجود ندارد.

 انسان مقایسه را خلق می‌کند،

 زیرا برای عده‌ای نفس کشیدن فقط وقتی ممکن هست که پیوسته توسط مقایسه تغذیه شود.

ولی آن وقت دو نتیجه وجود دارد: گاهی احساس برتر بودن می‌کنی و گاهی احساس کهتربودن.

 و امکان احساس کهتری بیش از احساس برتری است.

 زیرا میلیون‌ها انسان وجود دارند.

ولی این‌ها واقعاٌ وجود ندارد، این‌ها تصورات توست.

بگذارعشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو باکسی.

 فرقى نمي‌كند، گودال آب كوچكى باشى، يا درياى بيكران،

 زلال و پاک كه باشى، تصویر آسمان در توست.

/ انتهای متن/