نسل تعمیر!

بین نسل ها فرق های مهمی هست، یکی از آنها این است.

2

سرویس زنگ تفریح به دخت/

 از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند :

شما چطور شصت سال با هم زندگی کردید ؟

گفتند : ما متعلق به نسلی هستیم که  وقتی چیزی خراب می شد، تعمیرش می کردیم نه تعویض.

شما از کدام نسلید؟

/ انتهای متن/