پوشش خبری مراسم سالگرد تاسیس “به دخت”

مراسم اولین سالگرد تاسیس سایت “به دخت” دررسانه های تخصصی زنان و دختران” به صورت گزارش و خبرمنعکس شد و طی آن برمحتوای سخنرانی کارشناس همایش، پیرامون “نقش رفتارهای اجتماعی دختران در میزان ازدواج” تاکید شد.

1

سرویس خبر به دخت/

نمایند گان سایت های خبری و تخصصی زنان و دختران  حاضر در مراسم سالگرد تاسیس سایت “به دخت”، زنان پرس، ایران زنان و مهر خانه، به  انعکاس گزارش خبری از مراسم تأسیس به دخت پرداختند.

این سایت ها ضمن انعکاس خبر برگزاری مراسم، به موضوع مورد بررسی سخنران جلسه  دکتر “شاه محمد پور” یعنی “نقش رفتارهای اجتماعی دختران در کاهش یا افزایش ازدواج” تاکید کردند؛ رفتارهایی مثل اختلاط بی رویه و غیر لازم با جنس مخالف، عدم توانایی در مدیریت ارتباط قبل از ازدواج و اهمیت مسائلی چون دوست داشته شدن، امنیت و حمایت.

گزارش کامل سخنرانی آقای دکتر شاه محمدپور به زودی در سایت منتشر خواهد شد.

/انتهای متن/