مسابقه ” یک عکس و یک نظر”

با دیدن این عکس چه جمله و عبارتی به ذهنتان می رسد؟

6

سرویس مسابقه به دخت/

 

/ انتهای متن/