چند بافت متفاوت و زیبا

سلام! امروز می خواهیم چند نوع بافت ساده و در عین حال زیبا را با هم تمرین کنیم، که این بافت ها در کار های بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

6

سرویس فرهنگی به دخت/

1)    مدل جو دانه

رج اول یک دانه از زیر و یک دانه از رو تا آخر رج به همین ترتیب بافته می شود.

رج دوم کاملا مثل رج اول بافته می شود با این تفاوت که جای دانه ها عوض می شود.(دانه های زیر از رو و دانه های رو از زیر بافته می شود.)

 

2)    مدل حصیری

 • برای بافت این مدل، تعداد دانه ها باید حتما فردباشند.
 • رج اول همه ی دانه ها را از رو ببافید.
 • رج دوم یک دانه حاشیه (دانه ی اول را بدون بافتن به میل سمت راست انتقال می دهیم.) و سپس دو دانه ی بعدی را در نظر گرفته و ابتدا دانه ی دوم را از زیر گرفته، ببافید. بعد دانه ی اول را از زیر بافته و باهم از میل  سمت چپ خارج کنید.و تا آخر رج به همین ترتیب ادامه دهید.

 • رج سوم یک دانه حاشیه (دانه ی اول را بدون بافتن به میل سمت راست انتقال می دهیم.) سپس دو دانه ی بعد را در نظر گرفته، ابتدا دانه ی دوم را از روگرفته، ببافید و بعد دانه ی اول را از رو ببافید و با هم از میل سمت چپ خارج کنید.و تا آخر رج به همین ترتیب ادامه دهید.

 • رج چهارم مانند رج دوم می بافیم.

 • رج پنج مانند رج سوم می بافیم.

             و به همین ترتیب تا پایان کار، رج ها را ادامه می دهیم.

! باید توجه داشت که در شروع هر رج، دانه ی اول به عنوان حاشیه محسوب شده و بافته نمی شود.

 

3)    مدل پاپیونی

این مدل با کاموای نازک قشنگ تر می شود. فاصله دو طرح و خود طرح (پاپیون) را 5 یا 7 یا 9 دانه در نظر بگیرید.( دانه ها باید همیشه فرد باشد.)

   پاپیون 5 دانه ای :

 • رج اول دو دانه حاشیه را از زیر ببافید، 5 دانه ی بعدی را نبافته، از میل سمت چپ، بدون بافتن داخل میل سمت راست نمایید و نخ را از رو رد کرده و آزاد بگذارید.5 دانه از زیر ببافید و 5 دانه ی بعدی را نبافته و نخ را از رو رد کنید و به همین ترتیب تا پایان رج ادامه دهید و در انتها دو دانه برای حاشیه از زیر ببافید.

 • رج دوم همه ی دانه ها را از رو  ببافید.

 • رج سوم به همان ترتیب رج اول انجام دهید.

 • رج چهارم همه ی دانه ها را از رو ببافید.

 • رج پنجم به روش رج های اول و سوم ببافید.

 • رج ششم همه ی دانه ها را از رو ببافید.

 • رج هفتم چهار دانه از زیر ببافید( 2 دانه اول حاشیه محسوب می شود.) دانه ی پنجم( سومین دانه از پنج دانه ای که نبافته روی میل گرفته بودید) را با نخی که روی دانه کشیده شده، از زیر با یکدیگر ببافید.(مانند شکل) دو دانه ی بعدی را از زیرببافید و پنج دانه ی بعدی را مانند پاپیون های قبلی عمل کرده یعنی پنج دانه را نبافته، از میل سمت چپ ، بدون بافتن داخل میل سمت راست نمایید و نخ را از رو رد کرده و آزاد بگذارید، به طوریکه جای مدل عوض شود.تا آخر کار به همین ترتیب عمل کنید.

 

4)    مدل پیچ

این مدل با کاربرد فراوان و انواع مختلف وبسیار زیباست. پیچ ها از نظر تعداد دانه ها و جهت ها مختلف پیچ، مدل های متنوعی را ایجاد می کند. ولی اصل اولیه در بافت پیچ، این است که با یک میل اضافه یا یک سنجاق قفلی تعداد دانه های ابتدایی را خارج کرده و اول دسته ی دوم دانه ها را ببافیم و بعد دانه های داخل سنجاق را ببافیم. این عمل بسته به ضخامت کاموا و قطر پیچ، هر چهار رج یا شش رج یا هشت رج و … تکرار می شود و در این بین، پیچ به صورت ساده بافی ( یک رج از زیرو یک رج از رو) بافته می شود. در اینجا با هم یک پیچ 6 تایی را تمرین می کنیم.

برای شروع تمرین،بیست دانه سر می اندازیم.

 • رج اول پنج دانه از زیر و دو دانه از رو، 6 دانه از زیر ( دانه های پیچ) دو دانه از رو، پنج دانه از زیر.

 • رج دوم پنج دانه از رو، دو دانه از زیر، شش دانه از رو، دو دانه از زیر، پنج دانه از رو.

 • رج سوم پنج دانه از زیر، دو دانه از رو، سه دانه ی اول از دانه های پیچ را داخل سنجاق کرده، به زیر میل برده و سه دانه ی بعدی را از زیر می بافیم. بعد سه دانه ی اول را داخل میل سمت چپ آورده و آن ها را از زیر می بافیم.بعد دو دانه رو و پنج دانه از زیر می بافیم.

 • رج چهارم مانند رج دوم بافته می شود.

 • رج پنجم مانند رج اول بافته می شود.

 • رج ششم مانند رج دوم بافته می شود.

 • رج هفتم مانند رج سوم بافته میشود.

–      نکته: در اینجا ما هر چهار رج یک بار، عمل پیچ را تکرار کردیم که می توان این کار را هر شش رج یک بار انجام داد.

گروه هنر و زندگی به دخت/ انتهای متن/

نمایش نظرات (6)