داستان کوتاه / پایان یک خستگی

مهسا شمسی پور کارشناس رشته ارتباطات اجتماعی است و از شاگردان استاد راضیه تجار در داستان نویسی. سه داستان کوتاه ز وی در سال 1393منتخب جشنواره پایداری و بعد از آن، توسط انتشارات هزاره ققنوس چاپ شد ه است.