به کتابخوانی کمک کنیم

کتاب توانایی کلام را افزایش می دهد

افرادی که کتاب می‌خوانند، دامنه‌ی لغات بالاتری نسبت به آن‌ها که سمت کتاب نمی‌روند، دارند
کتاب توانایی کلام را افزایش داده و باعث افزایش قدرت بیان می‌شود.

0

/انتهای متن/