جمله ای انگیزشی

غصه خوردن برای نداشته‌‌ها، زندگیِ هیچ‌‌کسی را بهتر نکرده است!
قدرت و اراده‌‌ی استفاده از داشته‌هاست که زندگی را بهتر می‌کند…

0

/انتهای متن/