الهی شکر زندگی در جریان است

خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است
کار من از گریه گذشته بدان میخندم

0

این کودک امروز بعد از 3 روز زنده از زیر آوار بیرون آورده شد

 

/انتهای متن/