شغل پدرت چيه؟

يك رسم غلط بين معلمان مرسوم است كه روز اول مهر شغل پدر دانش آموزان را سوال ميكنند! شايد يكى پدر نداشته باشه، شايد يكى شغل پدرش اذيتش ميكنه… لطفا رعايت كنيم.

0