دختر زیبایی که ۶ سال با یک تومور در سرش زندگی کرد

دختر زیبایی که ۶ سال با یک تومور در سرش زندگی کرد. آلنا از ۱۱ سالگی سر درد هایش شروع شد. مسکن های قوی تنها راه چاره او بودند ولی به علت استفاده از مسکن ها همیشه خواب آلود بود و هرجایی که برای چند دقیقه می نشست به سرعت خوابش می برد.

0

به گزارش به دخت به نقل از کافه ترک، اضافه وزن، سر درد و تعادل نداشتن برای او تبدیل به روند طبیعی زندگی شده بود. او بارها نزد دکترهای مختلف رفت و از آنها کمک خواست. اما تنها حرفی که از آنها شنید این بود: به پنیر حساسیت دارید!

مشکل او را چشم پزشک کشف کرد!
وقتی یکی از چشمان آلنا خود به خود بسته شد. به ناچار به مطب چشم پزشکی رفت و حقیقت آنجا روشن شد. او توموری در سرش داشت که به مدت ۶ سال با آن زندگی کرده بود. بدون آنکه هیچ پزشکی قبل از آن روز تشخیص دهد.
آلنا علائم زیادی داشت. اضافه وزن، از دست دادن تعادل، تار شدن دید، با این وجود عدم تشخیص پزشکی آنهم به مدت ۶ سال باعث اعتراضات زیادی شد.


بعد از تشخیص تومور آلنا دو بار به اتاق عمل رفت. درمان او همچنان ادامه دارد.

/انتهای متن/