امسال برای تو چه سالی است؟

درست است که هرساله  در اول سال، برای سالِ پیش رو نامی انتخاب می شود که برای همه افراد و گروه ها در کشور است. چه خوب است که هر کدام از ما هم به تناسب شرایط خودمان یک اسم خاص برای سال مان انتخاب کنیم؛ اسمی که به سال مان و کارهای مان در این سال جهت بدهد.

0

نسیم شهسواری/

 

نوروز 94 به خوانسار سفرکرده بودم، بهشت گمشده‌ای در ایران، آن سفر، جدا از زیبایی‌های طبیعی و جنگل‌های انبوه خوانسار، برای من به دلیل دیگری در خاطرم ماندگار شد، من در خوانسار با زنی به نام توران آشنا شدم، آشنایی‌ای که اثرش در تمام‌روزهای سال گذشته‌ام جاری بود.

درست یادم است، صبح روز چهارشنبه پنجم فروردین بود. از صدای گنجشک‌هایی که در حیاط سروصدا راه انداخته بودند از خواب پریدم، خودم را کش‌وقوسی دادم به ایوان رفتم.توران خانم در آشپزخانه مشغول تهیه صبحانه بود. به آشپزخانه رفتم، صبح به خیری گفتم و از توران خانم اجازه گرفتم تا در آماده‌سازی صبحانه کمکش کنم.

توران خانم همین‌که مرا دید، خنده گرم و پهنی کرد و گفت، بیا تو دخترم، صبحت به خیر.

یک‌راست به سراغ نان سنگک تازه رفتم و گفتم این‌ها را تکه‌تکه کنم؟

 توران خانم سری تکان داد و من مشغول شدم. همین طورکه نان ها را تکه می کردم، توران خانم رو به من کرد و گفت: راستی امسال برای تو چه سالی است؟

 خنده‌ام گرفت رو به توران خانم کردم و گفتم: سال من و شما ندارد که امسال خوب، سال بز است دیگر.

خنده شیرینی کرد و گفت، نه منظورم این است که امسال می‌خواهی چه‌کارهایی انجام بدهی؟

کمی من‌من کردم و گفتم:همان کارهای روزمره دیگر، درس، کار،…

 توران خانم نگاه عمیقی به من انداخت و گفت: بهتر است برای هرسالت یک اسم بگذاری. مثلاً من اسم سال گذشته را سال قرآن گذاشتم و در آن سال بیشتر از سال‌های پیش قرآن خواندم و قرآن بهتر یاد گرفتم. امسال هم‌، سال کتاب خواندن است، می‌خواهم کتاب‌هایی را که خیلی سال قصد خواندنش را داشته‌ام، بخوانم …

نان‌های تکه‌تکه شده را در سبد گذاشتم و به داخل اتاق بردم. در فاصله بین آشپزخانه و اتاق با خودم فکر می‌کردم که راستی که بعضی‌ها چه قدر نگاهشان به زندگی وسیع است وتوران خانم چه فکر بزرگی دارد. از خودم پرسیدم  راستی چرا این جور  آدم‌ها شناخته‌شده و دم دست نیستند؟ در هیاهوی این دنیای پرسروصدا، هستند آدم‌هایی که بی‌سروصدا و آرام اما درست و سنجیده زندگی می‌کنند، رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند.

راستی شما برای امسال تان چه اسمی انتخاب کرده‌اید؟

به این فکر کرده‌اید که اگر ده سال پیش یا نه حتی پنج سال پیش، برای سال‌های پیش روی مان فکر کرده بودم و از آنها استفاده بهینه و درست کرده بودیم، امسال، کلی آرزو و هدف دست‌یافته  داشتیم و توی سیاهه کارهای نکرده زندگی‌مان، چند تا کار کمتر بود.

بیایید برای سال نومان نامی مختص خودمان انتخاب کنیم.

/انتهای متن/