ایده ی تزیین پول عیدی

قراره به بچه های فامیل پول عیدی بدهید؟ دست نگه دارید؛ چند ایده خاص برای تزیین پول عیدی برای شما داریم.

0

گروه هنر و زندگی به دخت /

 عید که می شود، بازار عیدی دادن به بچه ها گرم می شود و بیشتر بزرگترها هم برای عیدی به بچه ها پول می دهند.

این گل های روبانی را با کمی چسب حرارتی بچسبانید به اسکناس های نو. عیدی خیلی قشنگی می شود.

1

2

3

4

5

6

7

/انتهای متن/