ماه اسفند مال شهدا‌ست

فصل راهی شدن کاروان راهیان نور است و فرهاد خوشه بر که روایتگری راهیان نور را می کرد،  پارسال همین موقع ها راه افتاد و این بار به مقصد دمشق؛ و همین روزها بود که به کاروان شهدا پیوست…  

0

شب خواستگاری به همسرش گفت:از دوازده ماه سال،یازده ماه خدمت شما هستم،یک ماه آخر(اسفند) مال شهدا‌ست.

هر سال حداقل یک بار باید به جنوب میرفت،در عرصه روایتگری ید طولایی داشت؛چند روز قبل شهادت به او خبر داده می‌شود که خود را برای روایتگری کاروان های راهیان نور برساند،حسابی فکرش مشغول بود که می رسد یا نه…؟

می خواست دِین خود را به شهدا ادا کند ولی به علت بیماری فرزندش در مضیقه بود.

به من گفت:تو میای؟

گفتم:مشخص نیست،شاید اومدم.

گفت:بریم….اصلاً هماهنگ کن هر دو با خانواده بریم.

تا اینکه روز روز سه‌شنبه نهم اسفند ماه ۱۳۹۳ ساعت سه و نیم بعدازظهر به وقت دمشق فرهاد خودش را به قافله شهدا رساند و همانطور که خودش گفته بود:

ماه آخربرای شهداست!

/انتهای متن/