مسابقه «یک عکس، یک نظر» 11

به دختی ها شرکت کنند…

11

سرویس مسابقه به دخت/

به محض دیدن تصویر چه جمله ای به ذهنتان خطور می کند؟