پدرم خورشید زندگی من است

پدرم خورشید زندگی من است در نور او همیشه زندگیم جریان دارد و من ماه اویم، او خودش می گوید که ماه زندگی اش هستم.

0

خورشید من در تمام روز و شبم می تابد، حتی در نیمه شبی تاریک ک با گفتن بابا همه گرمای کلامش ، جانم را زنده می کند. نامش و عکسش همه جان من است، ماه بدون خورشید می میرد. کمی بیمار شد و سردی به جانم افتاد، و من ماه، آنقدر با دعا به دورش چرخیدم تا دوباره گرم شدم.

مرحبا به من و پدرم با این همه جلوه زیبایی.

کد 100124

/انتهای متن/