آغوش پدر امن ترین جای دنیا

ن پدری دارم که از کودکی قهرمان زندگی ام بود، پدری دارم که قلبی دارد به وسعت دریا و به پاکی آسمان

0

پدری دارم به استواری و سرسختی کوه که همواره پشت و پناه سختی هایم بوده و به نرمی و لطافت باران که همواره مهربانی اش را به سراسر وجودم باریده است. پدری دارم که عشق به قرآن و اهل بیت را از کودکی در تاروپود وجودم تنید و مرا به مهر علی (ع) و حضرت زهرا (س) پرورید.

پدری دارم که آغوش گرم و وسیع اش برایم همیشه امن ترین جای دنیا بوده و خواهد بود. پدری دارم که اگر چه گرد پیری بر چهره اش نشسته و پاهایش دیگر توان گذشته را ندارد و قامتش خمیده اما برای من هنوز و تا همیشه همان قهرمان استوار و راست قامت باقی خواهد ماند.

کد 100129

/انتهای متن/