تحفه دهم/محبت همسر

محبت همسر شما وابسته به عمل شماست.اگر بخواهید محبتش محفوظ بماند، باید رفتار خودتان را محبت برانگیزکنید.

0

سرویس اجتماعی به دخت/

حالا معلوم است که انسان چه کار باید بکند تا محبتش معلوم شود. بایستی وفاداری کنید، امانت نشان بدهید، صفا نشان بدهید، توقعات خود را خیلی بالا نبرید، باید همکاری کنید، باید اظهار محبت کنید اینها محبت ایجاد می کند.

/انتهای متن/