تحفه چهارم/ حقوق خانواده

باید طوری برنامه ریزی کنید که وقت زن و بچه ضایع نشود.

0

سرویس اجتماعی به دخت/

آیت الله  بهجت:

باید طوری برنامه ریزی کنید که وقت زن و بچه ضایع نشود. اهل خانواده هم حقوقی دارند. بالاخره زن و بچه و حتی خود آدم نیازهایی دارد که اگر لذت های حلال نباشد همان عبادت هم با نشاط نیست ، درس خواندن و کارکردن هم نشا ط چندانی ندارد.

/انتهای متن/