چه وقت زنان خدا را شکر می کنند؟

زن رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه
ما نصف مردها باشد؟

0
 سرویس زنگ تفریح به دخت/
خداوند مهربانانه فرمود: عزیز من ! اگر
تو را بكشند، به شوهرت
شصت میلیون می رسد، ولی اگر او را
بکشند تو صاحب صد و بیست میلیون می شوی !!!
زن خندید و گفت: خدایا حکمتت روشکر
/انتهای متن/