کاش این تصاویر واقعی نبودند

شاید یکی از زشت ترین و تاسف بار ترین صحنه هایی که می توان در جامعه دید وجود و حضور زنان معتاد باشد.

0

سرویس خبر به دخت/

 

/انتهای متن/