شرط جالب براي پرداخت کمک هزينه عائله مندي به زنان

بر اساس دستور هفته هاي اخير يکي از مسئولان دولتي به همه دستگاه هاي زيرمجموعه خود، مقرر شده امور اداري از همه پرسنل زن شاغل در بخش هاي مختلف اين وزارتخانه بخواهد بار ديگر اصل شناسنامه خود را براي بررسي مشخصات و تاييد شرايط لازم براي تداوم دريافت کمک هزينه عائله مندي ارائه کنند در غير اين صورت، اين کمک هزينه از ابتداي مهرماه قطع خواهد شد.

0

سرویس خبر به دخت/


منبع: مشرق/ انتهای متن/