جشن عروسی ترکمن ها در روستای پنج پیکر استان گلستان

مراسم جشن عروسی ترکمن ها که در طی دو روز برگزار می شود.این گزارش مربوط به روستای پنج پیکر استان گلستان است.

0

سرویس خبر به دخت/

 

 

/انتهای متن/