ریاضت اقتصادی و تاثیرمنفی آن روی زنان انگلیسی

از وقتی دولت انگلیس در می 2010 تصمیم گرفت سیاست انقباضی در اقتصاد را در پیش گیردو از هزینه های عمومی بکاهد ، این زنان بودند که بیش از مردان چوب این تصمیم را خوردند .

0

سرویس خبر به دخت/

اوج خشم زنان نیز در ماه آوریل امسال با برپائی تظاهرات متعدد در لندن و دیگر شهرها نمود پیدا کرد . آنان نسبت به کاهش کمک های دولتی بویژه در حوزه بهزیستی و درمان دست به این تظاهرات زدند .

این درحالی است که کارشناسان نسبت به کاهش بودجه دولت مخصوصاً آنجایی که به زنان مربوط می شود هشدار داده اند و خواستار ایجاد نوعی تعادل در این کاهش هزینه ها شده اند .آن ها معتقدند این روند بار سنگین بی عدالتی و تبعیض را که روی زنان به طور تاریخی وجود داشت شدت خواهد بخشید .
از سال ۲۰۱۰ و در پی تصمیم دولت انگلیس برای کاهش هزینه ها در بخش های خدمات عمومی و بهزیستی ، بیشترین فشار روی زنان ، بخصوص زنان سرپرست خانوار وارد شده است .
براساس آخرین تحقیقی که توسط گروه مالی زنان یا wbg در انگلستان تهیه شده است از می سال ۲۰۱۰ ، حدود ۱۵ درصد از درآمد کلی زنان ، حدود ۶/۱۵ درصد از درآمد زنان سرپرست خانوار ، ۷/۹ درصد از درآمد زنان متاهل دارای فرزند و ۱/۴ درصد از درآمد زنان متاهل بدون فرزند کسر شده است . این میزان کسری درآمد برای مردان به مراتب پائین تر از این ارقام گزارش شده است .

منبع:شفقنا/ انتهای متن/