یک اتفاق نادر

اتفاقی که هر 823 سال یک بار تکرار میشود

1

سرویس زنگ تفریح به دخت/

امسال سال جالبی است دو رقم آخر سال تولدتان را با سن تان جمع بزنید میشود 92 این در مورد همه یک سان است و هر 823 سال یک بار تکرار میشود.