رمضان ماه کوچ است

کمال و رشد انسان یعنی کوچ او از “آنچه هست” به سوی “آنچه باید باشد”. ماه رمضان از آن وقت های خیلی خوب برای این کوچ است.

0

سرویس فرهنگی به دخت؛ محدثه مرتضی/

یگانه پروردگار عالمیان انسان را با وضعیت و خصوصیات مشخصی آفریده و فرمان داده که انسان برای رشد و رسیدن به کمال، از آن خصوصیات و وضعیت که «عالم خلق» نامیده می شود؛ براساس حُسن عمل به دستورات او، به «عالم اَمر» کوچ کند تا لایق بهشت و لقایش شود. اما برای اینکه بفهمیم عالم خلق چیست و چگونه می شود به عالم امر رسید، تنها باید به سراغ قرآن رفت. قرآن به زیبایی راهی را که باید از نقصان ها و ضعف ها به سوی تعالی طیّ کنیم، ترسیم کرده است:

چند نمونه خصوصیات و ویژگی هایی که انسان براساس آن آفریده شده است:

مجادله گر: در آیه 54 سوره کهف آمده است:

 «و کان الانسانُ اکثَرَ شیءٍ جدلاً »

و انسان بیش از هرچیز به مجادله می پردازد.

کم طاقت: آیه 19 سوره معارج می فرماید:

 «اِنَّ الانسانَ خُلِقَ هَلوعاً»

قطعا انسان کم طاقت خلق شده است.

عجول: در آیه 37 سوره انبیاء در مورد انسان گفته شده:

 «خُلِقَ الانسانُ مِن عَجَلٍ»

انسان از عجله آفریده شده.

ناسپاس: آیه 48 سوره شوری هم چنین می فرماید:

 «فَاِنَّ الانسانَ کفورٌ»

پس قطعا انسان ناسپاس است.

تنگ نظر :در آیه 100 سوره اسراء آمده است:

 «و کان الانسانُ قَتوراً »

و انسان تنگ نظر است.

اما چند نمونه از آنچه که خداوند برای رسیدن به عالم امر فرمان داده:

«و لَمَن صَبَرَ و غَفَرَ اِنَّ ذلکَ لَمِن عَزمِ الامور» (آیه 43 سوره شوری)

و هرکس صبر کند و عفو کند، این قطعا از امور اراده شده است.

 یعنی خداوند امر کرده که به جای کم طاقتی و عجله، صبر و بخشش را در پیش گیریم.

 «و اِن تَصبِروا و تَتَّقوا فَاِنَّ ذلکَ مِن عزمِ الامور » (آیه 186 سوره آل عمران )

و اگر صبر کنید و تقوا پیشه سازید، پس قطعا این از امور اراده شده است.

 یعنی خدا امر کرده که انسان به جای ناسپاسی و تنگ نظری، صبر داشته باشد و از همه بدیها و گناهان پرهیز داشته باشد.

«یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلواةَ وَ أمُر بِالمَعروفِ و وَ انهَ عَنِ المُنکر، وَ اصبِر عَلی ما اَصابَک اِنَّ ذلکَ مِن عَزمِ الامور »

( آیه 17 سوره لقمان )

ای پسرم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و صبر کن بر آن چیزی که بر تو اصابت می کند، قطعا این از امور اراده شده است.

«طاعَةٌ و قولٌ معروفٌ، فَاِذا عَزَمَ الامرُ فَلَو صَدَقوا اللهَ لَکانَ خیرٌ لَهم» (آیه 21 سوره محمد)

اطاعت و سخن سنجیده، پس هنگامی امر اراده می شود، پس اگر راست بگویند برای آنها بهتر است.

العاقل یکفی به الاشاره…

/انتهای متن/