ضد گلوله خانم صدراعظم

سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به قندوز افغانستان و بازدید او از سربازان آلمانی.

1

سرویس خبر به دخت/

/انتهای متن/