خانومای ما همه ملکه هستن!

ملکه انگلستان مي تونه با هر مردی دست بده؟و هر مردی ملکه انگلستانو لمس کنه؟

3
یه روز یه پسر انگلیسی میاد با طعنه به یک پسر مسلمون میگه:
چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن یا لمسشون کنن؟؟ یعنی مردای مسلمون اینقدر شهوت پرستن که نمیتونن خودشون رو تحمل کنن؟؟
پسر مسلمون لبخندی میزنه و میگه:
ملکه انگلستان مي تونه با هر مردی دست بده؟و هر مردی ملکه انگلستانو لمس کنه؟
… پسره انگلیسی با عصبانیت میگه:
نه!مگه فرد عادیه فقط افراد خاصی میتون با ایشون در رابطه باشن!
پسر مسلمون میگه:
خانومای ما همه ملکه هستن!