یکی از زیباترین و دردناکترین تصاویر تاریخ

این حادثه در سال 2010 در نیویورک اتفاق افتاده و فردی که کودک را بیرون از پنجره نگه داشته، دختر دایی اوست. با رسیدن آتش نشان ها همه از جمله کودک و مادر کودک بدون عارضه جدی از سانحه نجات یافتند.

0

 سرویس زنگ تفریح به دخت/

/ انتهای متن/