فرق آدم عادی و آدم روانی

راه حل هميشه در گزينه هاي پيشنهادي نيست. در حل مشکل و در هنگام تصميم گيري هدف مان يادمان نرود . همه راه حل ها هميشه در تير رس نگاه نيست.

1

سرویس زنگ تفریح به دخت/

هنگام بازديد از يک بيمارستان روانى، از روان‌ پزشک پرسيدم :شما چطور مي‌فهميد که يک بيمار روانى به بسترى شدن در بيمارستان نياز دارد يا نه؟

روان‌پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب مي‌کنيم و يک قاشق چايخورى، يک فنجان و يک سطل جلوى بيمار مي‌گذاريم و از او مي‌خواهيم که وان را خالى کند.

من گفتم: آهان! فهميدم. آدم عادى بايد سطل را بردارد چون بزرگ‌ تر است.

روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زير آب وان را بر مي‌دارد…

نتیجه:

1. راه حل هميشه در گزينه هاي پيشنهادي نيست.

2. در حل مشکل و در هنگام تصميم گيري هدف مان يادمان نرود .

در حکايت فوق هدف خالي کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پيشنهادي.

3.همه راه حل ها هميشه در تير رس نگاه نيست.

 / انتهای متن/